பேரருட்திரு மல்கம் கர்தினால் ரஞ்ஜித் ஆண்டகை பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அனுதாபம்

கொழும்பு பேராயர் பேரருட்திரு மல்கம் கர்தினால் ரஞ்ஜித் ஆண்டகை இலங்கையில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு ரோமில் இருந்து தமது அனுதாபங்களை வெளியிட்டுள்ளார்.

சக்சி, சிரச, ஜோன்கீல்ஸ் நிவாரண யாத்திரைக்கும் ஆண்டகை பாராட்டுக்களைத் தெரிவித்துள்ளார்.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Share On Reddit
Share On Stumbleupon
Contact us
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress
Show Buttons
Hide Buttons
}